VERKIEZINGSPROGRAMMA

Waar staat Lokaal Sittard-Geleen-Born voor:

Armoedebestrijding

Veranderen van huidige bestuurscultuur

Opkomen voor mensen die in eenzaamheid leven

Vrijheden van mensen respecteren

Lokale aandacht-/standpunten

Natuur en milieu

Leefbaarheid

Wonen

Onderwijs

Participeren

Cultuur

Economie

Onze partij wil zich de komende periode vooral inzetten voor armoedebestrijding, het veranderen van de huidige bestuurscultuur, het opkomen voor mensen die in eenzaamheid leven, het behoud en uitbreiden van de natuur en een vrije en open samenleving voor iedereen. Daarnaast zullen ook specifieke lokale zaken onze aandacht hebben.

Armoedebestrijding


Steeds meer mensen zijn genoodzaakt gebruik te maken van de voedselbank. Dit terwijl Nederland een van de meest welvarende landen is ter wereld. Een steeds grotere groep mensen wordt financieel zwaar geraakt door het gevoerde beleid, dit heeft explosief gestegen energiekosten en een hoge inflatie veroorzaakt. Vooral de groep die op papier kapitaal krachtig is en hierdoor geen recht heeft op voorzieningen gaat hier de komende tijd last van krijgen. De schuldenlast waarmee een groep hardwerkende medeburgers wordt belast leidt tot een armoedeval. Het aankloppen bij instanties, die mogelijk hulp kunnen bieden,  wordt vermeden uit schaamtegevoel. Dit kan leiden tot stille armoede. De samenleving heeft deze groep hard nodig om een gezonde maatschappij te creëren. Lokaal wil ook voor deze groep opkomen en zorgen voor een passend maatwerkbeleid om deze armoedeval te voorkomen. Er zijn binnen onze gemeente gelukkig al veel positieve burgerinitiatieven. De vrijwilligers die hier werken, weten als geen ander wat zich afspeelt aan de onderkant van de maatschappij. Situaties waarvoor de overheid nauwelijks aandacht heeft. Wij willen de brug slaan tussen deze mensen en het overheidsapparaat.

Veranderen van de huidige bestuurscultuur

De situatie is nu zo dat de gemeenten vanuit Den Haag concrete taken en opdrachten krijgen toebedeeld. Deze opdrachten zijn vaak niet transparant en laten hierdoor te veel beleidsruimte voor gemeenten. Het ambtelijke apparaat vult deze ruimte in en de gemeenteraad krijgt het resultaat als vaststaand feit voorgelegd. Ook willen wij, als Lokaal SGB af van de ons kent ons cultuur binnen het bestuur. Wat is er nodig om de benodigde cultuuromslag te realiseren: Transparantie, eenduidigheid van plannen, geen vooringenomen standpunten van bestuur, verstrekken van alle relevante niet opgeschoonde informatie. Deze informatie zal tijdig verstrekt moeten worden zodat de gemeenteraad voldoende tijd heeft om inhoudelijk te reageren en invloed uit te oefenen op de dossiers. Ook dienen er door het bestuur geen toezeggingen te worden gedaan, welke achteraf tot schadeclaims kunnen gaan leiden. De gemeenteraad is het hoogste beslisorgaan en mag eisen dat ze door het bestuur als zodanig wordt behandeld. Wij willen constructief bijdragen om een verbinding tot stand te brengen voor de behandeling van dossiers met andere politieke partijen. In dit proces sluiten wij niemand uit.

Ons primair doel is om de burger van onze gemeente centraal te stellen.

Eenzaamheid

Toenemende eenzaamheid is reeds jarenlang een probleem vooral bij ouderen. De afgelopen 2 jaar is dat enkel nog meer zichtbaar en schrijnender geworden.

De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat ook onze jeugd het zwaar te verduren heeft. Het zijn zowel schoolgaande kinderen als ook studenten die niet alleen aan het vereenzamen zijn maar hierdoor ook onder zware psychische druk staan en hun toekomst somber inzien. Specifiek voor jongeren is door de Rijksoverheid een budget vrijgemaakt voor laagdrempelige ondersteuning en psychisch welzijn. Wij willen zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk besteed zullen worden aan deze doelgroep. Snel handelen is vereist om deze rijksbijdrage niet mis te lopen. Los hiervan moet krachtig worden ingezet op het volledig loslaten van de vereiste QR-code als toegangsbewijs voor alle sociale activiteiten voor jongeren. Sociale ontwikkeling is een groot goed dit mag niemand afgenomen worden. Ook voor de toekomst zetten wij ons in dat dergelijke systemen niet worden ingevoerd. 

Gezien de grote psychische nood zullen wij gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is om de wachtlijsten voor GGZ-hulp voor deze kwetsbare jongeren drastisch te verkorten.

Ook thuiswerkers hebben te maken met eenzaamheid. Denk hierbij aan alleenstaande mensen die gedwongen thuiswerken. (Veel bedrijven blijven namelijk voor een groot gedeelte thuis werken ook na versoepelingen) De sociale contacten worden hierdoor steeds minder. Daarom is het nu belangrijk dat de ingezette afbraak van sociale verbinding in de kernen wordt stopgezet en hersteld. Dit kan door het faciliteren van buurtwinkels, gemeenschapshuizen en verenigingen in de kleine kernen. Ook valt te denken aan “combiwinkels” die elkaar versterken en vaste lasten met elkaar kunnen delen. Het faciliteren van particuliere initiatieven als huiskamer/eet projecten kan aan deze verbinding eveneens bijdragen. Voorgestelde oplossingen zijn niet miljoenen verslindend. In tegendeel, het is vóór mensen mét mensen.

Vrijheden van mensen respecteren

De rechten van de mens dienen gerespecteerd te worden zoals in de grondwet en het Europese verdrag voor de rechten van de mens is vastgelegd. De keuzevrijheid van wel of niet vaccineren zijn hier onderdeel van. Het weigeren van toegang tot voorzieningen van niet gevaccineerde is een schending van de grondwet. Het coronatoegangsbewijs staat nu in de ijskast maar zal in het najaar weer ingezet gaan worden. Uiteraard weten wij dat deze regels landelijk bepaald worden. Maar iedere gemeente bepaald zelf hoe ze hier mee omgaan. En het zou mooi zijn als ook de gemeente kijkt naar het welzijn van de burger en hier zijn beleid op bepaald. Je kunt een strikt beleid voeren of je kunt er wat soepeler mee omgaan dat is een keuze. Wij willen vrije toegang voor iedereen en het volledig afschaffen van het corona toegangsbewijs.

Vaccinatie:

Doelgericht stimuleren van risicogroepen, alleen als deze groep volledige informatie krijgt (voor en nadelen van het vaccin) om hier een weloverwogen keuze in te maken. Wij zijn tegen een verplichting, dwang en drang van gezonde jonge burgers. En tegen het vaccineren van jongeren die nauwelijks tot geen last hebben van Corona. Zeker nu de cijfers hebben laten zien dat het overdracht van het virus niet tegenhoudt. Wel zijn we voor ouderwets gezond verstand. Ben je ziek blijf je thuis! Heb je 5 dagen in de massa carnaval gevierd, blijf dan even een weekje weg bij je kwetsbare familielid.

We zijn een voorstander van het organiseren van referendums bij belangrijke besluiten van de gemeente. Wij vinden eigen inspraak van de burgers belangrijk.

Lokale aandachts-/standpunten

Geleen:

 • Glanerbrook kan goedkoper en met ligweide voor de hete zomers.
 • Centrum van Geleen kan compacter door leegstand om te bouwen tot woningen.
 • De markt semi-overkappen voor een dagelijkse vers/zwarte markt.
 • Het hele gemeentehuis moet naar het centrum van Geleen en zonder restaurant zodat de middenstand echt kan profiteren. Met een nieuwe vleugel de andere markt geheel omheinen.
 • Horeca straatje ombouwen tot mantelzorg woningen.
 • Mauritspark beschikbaar voor de Chemelot Campus.
 • Gemeentelager naar een ander oud industriegebied dat aan een opknapbeurt toe is.
 • Het realiseren van Jongerenwerk en hangplekken.
 • Een groot jaarlijks terugkerend evenement voor Geleen, zoals een 3daags multicultureel evenement met dans, zang en eten voor verbinding tussen verschillende culturen voor jong en oud.

Born:

 • Geen windmolens in Sittard-Geleen
 • Volwaardige jachthaven met dag-strand in Schipperskerk, met horeca en wandelaars knooppunt.
 • Basisschool in Grevenbicht en sport in Obbicht.
 • VV Born niet naar het Anker en geen gedwongen fusie.
 • Anker opknappen tot toekomst bestendige accommodatie.
 • Ingang dierenpark naar de markt van Born.
 • Het realiseren van Jongerenwerk en hangplekken.
 • Sociale woningbouw en starterswoningen.
 • Een wandel en fiets verbinding over A2 bij Hondsbroek.

Sittard:  

 • Schwienswei blijft groen, geef de natuur terug aan de natuur.
 • De nieuwe Hateboer moet open blijven.
 • Geen ontmoetingsplek met allure in het oude V&D gebouw.
 • Geen raadzaal, fractiekamers en griffie in het huis van de Markt.
 • Meer sociale huurwoningen en starterswoningen.
 • Compacter centrum creëren en oude leegstaande winkelpanden ombouwen tot woningen.
 • Parkeertarieven zijn niet in verhouding met het aanbod.
 • Het realiseren van Jongerenwerk en hangplekken.
 • Laat de zaterdagmarkt op de markt en ga in gesprek met de horeca om het anders in te richten zodat terrassen op zaterdag niet iedere keer opgeruimd hoeven te worden.

Natuur en milieu

Fractie Lokaal maakt zich ernstige zorgen over de afvaldumpingen en de toename van zwerfafval binnen de gemeente en de natuur. Dit schaadt het imago van onze gemeente. Een extra aanpak is noodzakelijk. Er zullen initiatieven moeten worden ingezet om op korte termijn veranderingen te bewerkstelligen. Deze moeten voor de burger zichtbaar zijn, zodat dit mede kan bijdragen tot een cultuuromslag bij de veroorzakers. Daar hier sprake is van een hardnekkig structureel probleem raden wij aan als Lokaal SGB om een werkgroep in te stellen. Deze werkgroep zal moeten inventariseren welke problematieken er spelen welke deze situatie versterken, dan wel kunnen veroorzaken. Hierbij kan men denken o.a. aan de volgende onderwerpen te weten: Kosten afval, armoedebeleid, huisuitzettingen, drugs-en handhavingsbeleid, de vervuiler betaald filosofie, collectiviteit gedachte filosofie, enz. De samenstelling van een dergelijke werkgroep kan het beste paritair gebeuren. Hierdoor wordt draagvlak binnen de werkgroep gecreëerd en kunnen personen met de juiste expertises worden toegevoegd. Wij sluiten bij voorbaat niet uit dat het huidig Diftar systeem volledig op de schop moet.

Wij zijn tegen het inleveren van natuur of landbouwgrond voor zonnepanelen. We zijn voor zonnepanelen op plekken waar ons mooie Limburgse landschap niet onder te lijden heeft. Denk aan een zijkant van een flat, of boven op daken van industrieterreinen.

Kernenergie heeft niet onze voorkeur. En zeker niet op het terrein van Chemelot. In het kader van de veiligheid van onze burgers vinden we een kerncentrale omgeven door een woonwijk geen goed idee. Wij willen ons richten op een toekomst met waterstof en kernfusie.

Uitbreiding van bio centrale heeft niet de voorkeur. Wij als fractie hebben onze bedenkingen over het effect op de natuur en de biodiversiteit.

Voor klimaatmaatregelen zijn wij van mening dat deze op Europees en mondiaal niveau moeten worden aangepakt. Uiteraard moet de omslag overal plaatsvinden maar wij zijn van mening dat dit ook kan door andere oplossingen. Ook de burger heeft een groot aandeel in de stikstof uitstoot. Moet de verwarming altijd op 21 of kun je ook dikke trui aandoen? Heb je iedere maand nieuwe kleding nodig of kan het ook wat minder en duurzamer? Koop tweedehands.  Eet 2 dagen in de week geen vlees. Loop eens wat vaker of pak de fiets. Zorg dat in de supermarkten in ieder geval de groenten vrij zijn van verpakkingsmateriaal. Door goede voorlichting en reclame kan ook de burger in beweging worden gezet om zijn/haar steentje bij te dragen.

Leefbaarheid

Wij zijn niet voor een milieuzone in de centrums. We zijn wel voor het stimuleren van mensen om op een andere manier naar het centrum te komen. Kom je met de fiets en zet je deze in de stalling krijg je een gratis kopje koffie bij de lokale horeca. Maak het openbaar vervoer aantrekkelijk. Bijvoorbeeld voor 2 euro een kaartje waar je de hele dag mee kunt reizen. Dat is ook een manier om de stad verkeersluw te krijgen.

Wij zijn tegen een algeheel vuurwerk verbod. Verbieden werkt averechts. De afgelopen 2 jaar met de verboden is er meer dagen vuurwerk afgestoken dan voorheen. Voor hondenbezitters heel onduidelijk want een week voor en een week na oud en nieuw onrust voor je dier.

Fietsers dienen hogere prioriteit te krijgen boven snelverkeer. Lokaal is van mening dat fietsers op alle manieren gestimuleerd moeten worden. Dit in het kader van de gezondheid en het behoud van het milieu. Als onze gemeente gezonder en fitter wordt kunnen we een volgende pandemie ook beter bestrijden.                             

De Brightlands chemelot campus mag uitbreiden maar niet ten koste van het bos. Ons voorstel is om dit in het centrum van Geleen te doen, zoals bijv op het Mauritspark om een verbinding maken met het centrum. Dit is ook een impuls voor de lokale middenstand.

Lokaal is voor afschaffen van de hondenbelasting.

Wij zijn geen voorstander van het instellen van wijkplatformen en dorpsraden met budget.

Er is een onderwerp wat wij de komende tijd grondig voor de burger willen uitzoeken. in het kader van de leefbaarheid. Smart city! Onze gemeente is vanuit Den Haag als Pilot aangewezen om dit te realiseren! Maar wij zullen, na grondige studie, met feiten de dialoog aangaan over de toekomst van onze samenleving.

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen. Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het internet der dingen. Dit maakt niet alleen een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de smart city. Wij willen onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op de privacy van de burger en deze privacy waarborgen. Lokaal wil terughoudend omgaan met extra cameratoezicht, tegen criminaliteit kan het gebruikt worden echter van tijdelijke aard en goed onderbouwd.

Wonen

Wij van LOKAAL willen bereiken dat het wonen voor iedere burger in Sittard-Geleen-Born en omliggende dorpskernen duurzaam is.

Duurzaam met respect voor de mens en de wereld als:

 • Betaalbare huur en koop voor iedere burger van Geleen-Sittard-Born en omliggende dorpskernen
 • Betaalbare Gemeentebelastingen en energiekosten voor iedere burger van Geleen-Sittard-Born en omliggende dorpskernen
 • Sterke sociale omgeving en netwerk met mogelijkheden en waar nodig ruimte voor iedere burger van Geleen-Sittard-Born en omliggende dorpskernen
 • Gezonde levensloopbestendige omgeving voor mens en dier van Geleen-Sittard-Born en omliggende dorpskernen
 • Duidelijk bereikbare mogelijkheden voor inspraak in de leef en woonomgeving voor iedere burger van Geleen-Sittard-Born en omliggende dorpskernen
 • Woningen mogen enkel verkocht worden aan hen die er gaan wonen (zelfbewoningsplicht).
 • Spreiding van statushouders over de hele gemeente.

Om dit te bereiken leggen wij als LOKAAL de lat hoog bij onszelf, maar ook bij de medewerking van ons gemeentebestuur. Openheid en betrokkenheid om onze doelen te bereiken, en zo het wonen in Gemeente Sittard-Geleen-Born en omliggende dorpskernen voor iedere burger duurzaam te maken en of te behouden.

Projectontwikkelaars mogen geen korting krijgen op gronden. Ook niet als er prestatieafspraken over worden gemaakt.

Onderwijs

Muziekonderwijs moet voor eenieder bereikbaar zijn en op draagkracht betaalbaar. Om gezond eten op school te bevorderen zal de gemeente bijdragen in de kosten. Lokaal vindt dat ieder kind recht heeft op een gezond ontbijt.

Subsidie voor lessen Frans en Duits op basisscholen heeft niet onze prioriteit. Laat het kind, kind zijn!  Wij zien liever dat deze subsidie besteed wordt aan extra buitenschoolse activiteiten, kom uit het leslokaal en ga de natuur in. Adem, ruik en beleef. Creëer samen met de kinderen respect voor de natuur.

Participeren

Mensen die in de bijstand leven verplichten om een tegenprestatie te leveren aan de samenleving. Lokaal zegt nee. Waar we wel voor zijn is het stimuleren van deze mensen. Ieder individu wil van nature een vervulling en doel hebben in het leven. Stimuleren om deze vervulling te vinden en samen te kijken wat je kunt betekenen voor je omgeving. En bij succes ook een extra beloning. 

Het lukt momenteel niet om aan de opdracht van het rijk te voldoen, om een x aantal statushouders te huisvesten binnen de gemeente. Momenteel is het beleid van de gemeente erop gericht om de statushouders in 2 wijken te plaatsen, namelijk Limbrichterveld en Lindenheuvel. Als de gemeente de statushouders meer zou spreiden dan zou de opdracht wel gehaald kunnen worden. We zouden graag zien dat statushouders meer over de woonwijken verdeeld zouden worden. Hierdoor kunnen deze mensen sneller en beter participeren in de maatschappij.

De gemeente moet nieuwkomers meteen een integratietraject op maat aanbieden voor het hele gezin. Dit moet gebeuren binnen de budgetten die we vanuit de overheid krijgen voor deze activiteiten.

Graag zouden we jongeren en ouderen met elkaar willen verbinden, door bijvoorbeeld meer maatschappelijke stages in het leven te roepen.

Cultuur

Voorrang voor de Limburgse volkscultuur bij verdeling van de subsidies?  Uiteraard hebben wij hart voor onze Limburgse cultuur, maar we zijn wel van mening dat subsidies eerlijk verdeelt moeten worden onder de verschillende initiatieven.

Economie

Wij van Lokaal vinden dat de belasting voor ondernemers niet verhoogd moeten worden. Zeker met het oog op de afgelopen 2 jaar. Geef de ondernemers de kans om weer een gezond bedrijf te worden en alle achterstallige rekeningen te betalen. Zodat we een gezonde economie houden in onze gemeente. Dit betekent minder leegstand en een bruisendere stad.

Tenslotte:

We zijn een partij in oprichting met veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Welke vanuit hun hart het goed voor hebben met de mensen in onze gemeente. 2 jaar afzondering vraagt om opnieuw verbinden met elkaar.

Ons programma zal zich aanpassen op wat er op dat moment speelt in de maatschappij.

Naast jullie stem op ons, rekenen we ook op ieders inbreng in zaken die hem/haar parten speelt. Op onze website zullen we t.z.t. aangeven hoe wij de betrokkenheid van jullie willen bevorderen. En welke concrete en praktische stappen we willen zetten in de richting van een gezonde samenleving, waarin het vertrouwen in elkaar en het respect naar elkaar de boventoon zal zijn.

U als kiezer bent nu aan zet! Daarna zullen wij proberen om voor jullie de verbindende factor te zijn tussen burger en gemeente in deze complexe samenleving.

Tenslotte: We zijn een partij in oprichting met veel enthousiaste en betrokken burgers. Welke vanuit hun hart het goed voor hebben met de mensen in onze gemeente. We willen graag de verbinding weer terug brengen in de kleine kernen. U als kiezer bent nu aan zet! Daarna zullen wij proberen om voor jullie de verbindende factor te zijn tussen burger en gemeente in deze complexe samenleving.